Johan Tirén: Lappar tillvaratagande skjutna renar.
Tavlan målades 1892 som ett inlägg i den pågående
striden mellan de renskötande samerna och
jordbrukarna i Härjedalen.

   I dag bedrivs ett stort antal kulturella verksamheter inom det sydsamiska området, Gaaltije har skapats för att samla flera av dessa i en och samma lokal, ett sydsamiskt kulturcentrum.

   Gaaltije betyder källa, och namnet är valt därför vi vill se att Gaaltije blir en källa till kunskap om oss runtom i samhället, och en plats för oss själva till att stärka oss och den samiska kulturen.


   Gamla tullstationen i Östersund,
   där man nu bygger upp Gaaltije.

   Gaaltije skall ge oss möjlighet att presentera oss. Visa vilka vi är och det som är vårt. Den egna verksamheten. Den egna kulturen. Och vårt språk.

   Som folk har vi en historia som är vår. Även om inga kungar funnits. Inte heller några krig. Vi har trots detta en egen historia.

   Våra fjäll är våra. Där har vi vuxit upp, bott, verkat och gått ur tiden. Spår och lämningar är svåra att finna. Men vi var där. Vi finns där.

   Våra sjöar är våra. Ur dem har vi hämtat föda. Som bas och komplement till annat naturen gett oss för att vara nöjda och mätta. Sápmis älvar och bäckar är också våra. Skogarna likaså.

   Ett land för renen, ett hem för oss.

   Vi, samer och andra urfolk världen över, är beroende av ett system av institutioner som är våra egna.

   Dessa kan:

  • Verka för att foga samman det egna samhället.
  • Medvetandegöra värdet av den egna kulturen och stärka den egna självkänslan.
  • Samla kraft för samspel och förändringar.
  • Gaaltijes verksamhet kan inledningsvis indelas i följande programområden:
  • Språk, historia och kultur.
  • Näring och samhälle.
  • Information och kunskapsförmedling.
  • Mötesplats och samiskt "marknadstorg".
  • Den Samiska Kulturen, i likhet med andra kulturer, kännetecknas av att det finns egna idéer, värden och normer samt ett eget sätt att se på omgivningen, skapa sammanhang och uttrycka dessa på.
   Det sydsamiska samhället är litet befolkningsmässigt. Ett avgörande livsvillkor är därför att ha tillgång till en institution som är folkets egen, som är ett verktyg för människorna att uttrycka sin mening, påverka sin livssituation och stärka/förändra det egna och omgivande samhället.
   Uppbyggnaden av ett sydsamiskt kulturcentrum med skilda verksamhetsformer, som tillsammans ger förutsättningar för att åstadkomma en samisk miljö, blir till ett stort stöd för bevarande, stärkande och utveckling av den sydsamiska kulturen.
   Gaaltije´s målsättning.

   dot

   Verka för att sydsamernas språk och kultur levandegörs.

   dot

   Stärka och utveckla det sydsamiska kultur och näringslivet.

   Gaaltije.
   Kontor: Länsstyrelsen
   Adress: Köpmangatan 21
   831 86 Östersund
   Telefon: 063 - 14 67 14
   Sekreterare, Nora Wasara Larsson:
   Tfn: 063 - 14 67 14
   Telefax: 063 - 10 17 93
   nora.wasara@same.net
   Informatör: Reino Jillker:
   Tel: 063-556755
   Mobil: 070-638 28 99
   E-post: reino@same.net

Projektledare: Ingwar Åhrén
Telefon (bost): 0611 - 51 13 57
Mobil: 070 - 317 16 15
ingwar.ahren@same.net

Stiftelsens ordförande: John-Paul Persson.
Telefon (bost): 0643 - 320 18


Om filmen "Ge oss våra skelett!

Interreg
Åarjel Saemien.

Information om de
sydsamiska fonderna.

Europeiska kommissionen.

Du är besökare nummer

sedan 23 April, 1998.

Copyright © 1998 Boreale & Gaaltije