Interreg Åarjel Saemien.
Instruktioner för ansökningshandlingar

Några tips för att din ansökan skall hanteras smidigt

Skriv ut texten på din skrivare, eller ladda ned den i Word-format.

ANSÖKNINGSDATUM

Ange det datum då ansökan inlämnas. Observera att ansökan bör inlämnas före eller i anslutning till projektstart.

DIARIENUMMER

Ifylles av Sametingets kansli.

PROJEKTETS NAMN

Ange projektets benämning eller arbetsnamn. Namnet bör helst vara kort och syfta på projektets innehåll eller målsättning.

VILKEN ÅTGÄRD SÖKS MEDEL FRÅN

Interreg "Nordens gröna bälte" består av olika insatsområden. Insatsområdet Åarjel Saemien är uppdelat på två åtgärder (Samisk kultur samt Rennäring). I programmet anges vad varje enskild åtgärd kan stödja. Ange här den aktuella åtgärden för ansökan. En ansökan kan endast avse en åtgärd.

VILKEN STRUKTURFOND SÖKS MEDEL FRÅN?

Ange vilken strukturfond medel söks från. Det kan vara antingen sociala fonden (Samisk kultur) eller jordbruksfonden (Rennäring). Varje åtgärd kan endast finansieras från en strukturfond.

SÖKT BELOPP FRÅN STRUKTURFOND

Ange vilket belopp som sökes från aktuell struktur-fond. Projektet kan inte beviljas mer än 25% i bidrag från EU. Projektet kan heller ej bivilja mer än beviljad summa ifrån svensk offentlig finansiering.

SÖKT BELOPP FRÅN NORSKA OFFENTLIGA MEDEL

Eftersom Norge inte är medlem i EU har norska aktörer inte tillgång till EU-pengar. Den norska staten har beviljat en summa som motsvarar Finlands och Sveriges summa avseende EU-finansiering, som skall säkra att norska aktörer kan delta på samma ekonomiska villkor som EU-medlemmarna.
För att kunna utnyttja den norska statliga interreg-potten förutsätts att ordinarie regionala medel tillförs, som finns ex. kommunale och fylkeskommune medel, regionala fonder som SND, Samisk utviklingsfond, Reindriftens utviklingsfond, Samisk kulturfond, Landsdelsutvalget och medel som staliga institutioner disponerar på regional nivå. När det gäller dessa medel är ännu inte ansökningsförfarandet helt klart. Men i princip söker ni EU-medel och norska offentliga medel med samma blankett och som skall skickas in till samma ställe nämligen sekretariatet (se sista sidan).
Ytterligare information kommer att skickas ut när detta är klart.

SVENSK OFFENTLIG
FINANSIERING
SÖKS FRÅN

Ange vilka svenska offentliga organ som förutsätts medfinansiera projektet. Ange också vilket belopp varje organ bidrar med och ange datum när beloppet blev beviljat. En förutsättning för att erhålla stöd från EU:s strukturfonder är att sökanden beviljats svensk offentlig samfinansiering till det projekt som EU-ansökan avser. Finansiering från strukturfonderna ska alltid kompletteras med nationella offentliga medel. Till nationell offentlig samfinansiering hänförs bidrag, lån etc från statliga organ, kommuner och landsting. Även medel från kommunala och landstings-kommunala bolag, Sametingets Kulturdelegation, ALMI företagspartner, Telia AB etc ska räknas som nationell offentlig finansiering. Intyg om medfinansiering ska bifogas ansökan.

UNDERSKRIFT

Ansökan undertecknas av båda aktörer (huvudsökande och medaktör).

UPPGIFTER OM
SÖKANDEN

Ange sökandens namn, adress, organisationsnummer, församling, telnummer och faxnummer. Endast en aktör kan stå som sökanden. Om det finns flera aktörer bakom projektet ska dessa anges under punkten samarbetspartners och ansvarsfördelning. Om sökanden är en privatperson anges personnummer istället för organisationsnummer. Om sökanden inte har något organisationsnummer, ange 000000-0000. Ange också sökandens postgiro. Utbetalningar görs endast till sökanden och sökanden ska stå som ansvarig för det postgiro som anges. Utbetalningar kan endast göras till postgirokonto.
Om sökanden är ett företag ska en kort redogörelse bifogas ansökan där det framgår företagets ägarförhållanden, historik, ekonomiska uppgifter av väsentlig betydelse samt kopia av registreringsbevis och senaste årsredovisning.

ÄR SÖKANDEN MOMSREGISTRERAD?

Kryssa för ja eller nej huruvida sökanden är momsregistrerad. Moms kan endast utbetalas om intyg bifogats från Skattemyndighet att moms utgör en slutlig kostnad för sökanden eller att sökanden är momsbefriad.

JURIDISK STATUS

Ange sökandens juridiska status, t ex sameby, aktiebolag, handelsbolag, enskild firma, stiftelse, kommun, landsting, myndighet, enskild person etc.

PROJEKTLEDARE

Ange den person som kommer att svara för projektets genomförande. Ange även personens tel nummer och faxnummer.

KONTAKTPERSON

Ange den person sökanden ser som kontaktperson för projektet. Ange även personens tel nummer och faxnummer. Denna person kan vara samma person som är projektledare, men det är inte nödvändigt.

BANK

Ange sökandens bank eller den bank som används för projektet. Ange också bankens adress, tel nummer, faxnummer och bankens kontaktperson för projektet.

REVISOR

Ange sökandens revisor eller den revisor som anlitas för projektet. Ange också revisorns adress, tel nummer, faxnummer och revisorns kontaktperson för projektet.

UPPGIFTER OM MEDAKTÖR

Interregprojekt ska avse samarbetsprojekt över riksgräns. Det är därför viktigt att i sökandegruppen ingår aktörer från båda länder.

SAMARBETSPARTNER OCH ANSVARSFÖRDELNING

Ange här vilka andra parter som deltar i projektets genomförande. Ange också hur arbetsfördelningen är inom projektet mellan huvudsökande, medaktör och övriga samarbetspartners och hur ansvarsfördelningen för projektet ser ut. Bifoga gärna ett kort brev där de som ska samverka i projektet beskriver sina roller och varför de anser att det är viktigt att projektet genomförs.

GRÄNSREGIONALT INNEHÅLL

Av beskrivningen ska tydligt kunna utläsas projektets gränsregionala betydelse, dvs vilka delar i projektet som innehållsmässigt, organisatoriskt eller på annat sätt är viktiga för att utveckla samarbetet över riksgräns.

SAMMANFATTANDE PROJEKTBESKRIVNING

Här ska ges en kortfattad beskrivning av projektet. I denna ska finnas bakgrund, syfte, mål och målgrupp. Beskrivningen ska också visa vilka aktiviteter som ska genomföras för att uppnå det/de uppställda målen. I en bilaga ska sökanden lämna en mer detaljerad projektbeskrivning.

TIDPLAN (PROJEKTET, AKTIVITETER)

Här ska alltid starttidpunkt och beräknat slutdatum för projektet anges, både för hela projektet och för varje enstaka aktivitet inom projektet.

FÖRVÄNTAT RESULTAT

Varje projektansökan ska ange förväntade resultat av projektet, både på kort och lång sikt. Hur projektet förväntas påverka sysselsättning, kompetens, jämställdhet och miljö. För det samiska insatsområdet ska även en eller flera av följande mätbara indikatorer användas: Antal nya arbetstillfällen, Antal arbetstillfällen som bedöms bevarade, Antal nya företag, Antal deltagare i utbildningsprogram. Exempelvis antal utbildade varav antal kvinnor, förväntad förändring av arbetstillfällen år 1996-1999 bland deltagande företag. I möjligaste mån ska statistiken vara könsmässigt uppdelad. Glöm inte att ange utgångsvärdet som resultatet ska jämföras med!

MILJÖKONSEKVENS
BESKRIVNING

Interregprogram syftar till att genomföra långsiktigt hållbara åtgärder som främjar samarbetet över riksgräns. I de olika insatsområdena och åtgärderna lyfts betydelsen för miljön fram. Vid fördelningen av medel och urval av projekt ska målet om en hållbar utveckling och förenligheten med EU:s femte miljöhandlingsprogram beaktas. Vid i övrigt likvärdiga framställningar och projekt ska de väljas som bäst bidrar till att uppnå miljömålen. Varje projektansökan ska innehålla en miljökonsekvensbeskrivning/-bedömning om inte detta är uppenbart onödigt. Beskrivningen/bedömningen ska översiktligt sammanfatta på vilket sätt projektet kan påverka natur- och kulturvärden, miljön, naturresurserna eller på annat sätt kan ha betydelse för en hållbar utveckling. Miljöbedömningen bör anpassas till projektets karaktär och omfattning, områdets förutsättningar och lokala miljöförhållanden i övrigt. Syftet är att den ska kunna tjäna som underlag för dels ställningstagande i beslutsgruppen och dels vid uppföljningen i övervakningskommittén.

KOPPLING TILL
ANDRA PROJEKT

Sökanden ska ange om projektet ingår i ett större program. Här ska sökanden också ange om projektet kan kopplas till tidigare genomförda projekt eller om samverkan med andra projekt är tänkt att ske.

KOSTNADSBUDGET

Kostnader för projektet ska fördelas kalenderårvis. Kostnaderna ska också anges i form av fem fasta punkter. Egen personal, extern personal, lokalkostnader, material/expenser och investeringar. Egen personal kan vara insatser av eget arbete i projektet eller om lön betalas för någon som är anställd för att deltaga i genomförandet av projektet. I bilaga lämnas redovisning där det framgår vad som avses göras i egen regi och beräknat antal arbetstimmar. Det belopp som anges ska inkludera sociala avgifter, övertid, semesterlön etc. Bruttolönen som anges ska vara den timlön den anställde normalt erhåller. Om lönen efterskänks och på så sätt används som egen insats i projektet finns takbelopp. Bruttolön överstigande f n 36 200 kronor per månad eller 220 kr per timme godtas inte (vilket motsvarar en lön exkl soc avg på 22 000 kronor/månad). För ideella föreningar godtas kostnader upp till 75% av ovannämnda belopp. Extern personal kan t.ex vara konsultkostnader. Lokalkostnader kan vara hyra för lokal, men också kostnader för att man upplåter lokal till projektet. Det ska i bilaga framgå hur kostnaden är framräknad. Material/expenser är mindre utgifter för t ex utskick av broschyrer. Det kan också gälla kostnader för utrustning som ska användas i projektet. Investeringar kan inte ingå i bidraget om det är ett kulturprojekt. Mindre investeringar kan i vissa fall godtas om de är en förutsättning för projektets genomförande. Kostnaden som då får tas upp motsvarar endast avskrivningskostnaden. Hyra av datorer eller annan utrustning tas upp under posten material/expenser. För rennäringsprojekt kan ex. investeringar i datorer och annan nödvändig utrustning tas upp under rubriken investeringar. I ansökan kan man i undantagsfall dessutom ange ett antal poster om dessa faller utanför de tidigare nämnda. Kostnader för anlitande av konsult för att utforma ansökan, räntekostnader och allmänna kostnader som inte kan härledas till projektet kan aldrig ingå i projektbudgeten.

OBSERVERA

Projektet ska alltid redovisas separat från företagets eller organisationens ordinarie verksamhet så att separat projektredovisning med enkelhet erhålls. Kostnader och intäkter ska kunna utläsas direkt från redovisningen.
Kostnadsredovisningen i projektet bör också följa de benämningar som används i ansökan (egen personal, extern personal, lokaler etc). Fakturor ska förvaras på så sätt att de med lätthet kan tas fram vid redovisningstillfällen. Eget arbete ska styrkas med timredovisning. Bidrag ges inte till projekt av rutinartad karaktär som ingår i företagets/organisationens ordinarie verksamhet.

SVENSK OFFENTLIG FINANSIERING

Sökanden ska ange vilka offentliga finansiärer som förutsätts deltaga i projektet som medfinansiärer. Finansieringen ska fördelas på kalenderår. Observera att en förutsättning för att erhålla stöd från strukturfonderna är att svensk offentlig samfinansiering är klar. Finansiering från strukturfonderna ska alltid kompletteras med nationella offentliga medel. Än så länge behöver inte finansieringen för Norsk offentlig finsnsiering vara klar vid inlämnande av ansökan, då sekretariatet samarbetar med norsk sida. Ansökan inlämnas till Sekretarietet i Östersund.

FINANSIERING FRÅN STRUKTURFOND

Sökanden ska ange hur det sökta beloppet från strukturfonden fördelas på kalenderår. Totalsumman för finansiering från strukturfond ska vara samma summa som anges under punkten sökt belopp från strukturfond. Observera att totalsumman ej får överstiga 25% av projektets kostnader.

TOTAL OFFENTLIG FINANSIERING

Summera ihop de belopp som angivits som nationell offentlig finansiering och finansiering från strukturfond. Denna summering ska ske per kalenderår.

PRIVAT FINANSIERING OCH PROJEKTINTÄKTER

Sökanden ska ange de privata finansiärerna i projektet. Även deras bidrag ska fördelas per kalenderår. Under denna punkt ska också intäkter som genererats via projektet räknas in. Det kan t ex vara avgifter för genomförda seminarier.

TOTAL FINANSIERING

Ange projektets totala finansiering. Även här ska denna fördelas per kalenderår. Observera att dessa summor ska överensstämma med summeringarna per kalenderår som angivits under punkten kostnadsbudget.

ANSÖKAN INLÄMNAS TILL:
INTERREG ÅARJEL SAEMIEN

Adress: Köpmangatan 21,
831 86 Östersund Sverige.
Telefon: 063 - 14 67 12.
Fax: 063 - 10 17 93.

Tillbaka till framsidan.

Dessa sidor gjorda av Boreale.