Interreg Åarjel Saemien.Översiktlig kostnadsbudget
uppdelad enligt EU-bas -97.

Kostnadsslag och deras beteckningar.

Kostnadsslag. Kontgrupper ur EU BAS 97 Affärsredovisning.

Egen personal.

64 Förvaltningskostnader.
70 Löner till anställda.
72 Löner till tjänstemän och företagsledare.
73 Kostnadsersättningar och natura förmåner.
74 Pensionskostnader.
75 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal.
76 Övriga personalkostnader.

Extern personal.

(46 Legoarbeten, Underentreprenader)**
65 Övriga externa tjänster.

Lokalkostnader.

50 Lokalkostnader.
51 Fastighetskostnader

Material/Expenser.

(46 Legoarbeten, Underentreprenader)**
53 Energikostnader.
54 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmateria.l
55 Reparation och underhåll.
61 Kontorsmateria.
62 Tele och post.
77 Nedskrivningar och återföring av nedskrivningar.
78 Avskrivningar enligt plan.

Investeringar.

(46 Legoarbeten, Underentreprenader)**
11 Byggnader och mark.
12 Maskiner och inventarier.

Resekostnader.

58 Resekostnader

Övrigt.

52 Hyra av anläggningstillgångar.
56 Kostnader för transportmedel.
57 Frakter och transporter.
59 Reklam och PR.
60 Övriga försäljningskostnader.

 • *Detaljerad kostnadsbudget skall lämnas som bilaga
 • ** Konto 46 kan tillhöra/uppdelas i olika kostnadsslag (får bedömas ifrån fall till fall).
  Alla kostnader som tas med skall motiveras genom en tydlig koppling mellan Tidplan och den detaljerade kostnadsbudgeten.
  Översiktlig kostnadsbudget är en sammanställning av den detaljerade kostnadsbudgeten enligt EU BAS kontoplan. Alla aktiviteter kostnader och investeringar som tas med skall naturligtvis uppfylla huvudkriterier för Interreg Åarjel Saemien.
  Övriga konton som kan vara stödberättigade (får bedömas ifrån fall till fall).
 • 40-45 Inköp av varor och material
 • 47 Reduktion av inköpspriser
 • 49 Lagerförändringar m.m.
 • 69 Övriga externa kostnader
 • 79 Poster av engångskaraktär och övriga rörelsekostnader Vissa kostnader som finns i underkonton uppfyller ibland inte kriterier och är därmed heller inte stödberättigade (får bedömas ifrån fall till fall).
  Ett råd är att ta med kostnader för revisor (kontoslag: Extern personal, 6530 Redovisningstjänster) med i projektet. Komplett Kontoplan EU-BAS 97 finna att beställa ifrån sekretariatet.

 • 1997-11-18

  Tillbaka till framsidan.

  Dessa sidor gjorda av Boreale.