Interreg Åarjel Saemien.Utveckling av samiska näringar


Insatser och ekonomiska styrmedel.

Projektmål och målgrupper.

Exempel på vägar att gå.

 • Skapa en uthållig och bärkraftig rennäring.
 • Utveckla rennäringen inklusive jakt och fiske.
 • Skapa nya näringsformer.
 • Ökad sysselsättning och bosättning i det
  samiska kärnområdet / samebyarna.
 • Utveckla turismen.
 • Utnyttja rendriftens biprodukter bättre.

  Stödja:

 • Samebyar.
 • Rendriftslag.
 • Slakteriföretag.

  Ekonomisk ram:
  1,7 miljoner ecu eller ca 14,89 miljoner SEK.

 • Verksamheter exempel:
 • Produktutvecklingsprojekt.
 • Marknadsutredningar.
 • Åtgärder för markandsföring.
 • Kompetensutveckling.
 • Utveckla samarbetet mellan samebyar och rendriftslagen inom och mellan Norge och Sverige.
 • Produktutveckling och förädling av ren, vilt och fisk.
 • Uppbyggnad av samiska företag med anslutning till rennäringen.
  Hur ser man att målen uppnås?
 • Antal projektbeslut och hur många av dessa som blir slutförda projekt.
 • Antal aktiviteter och evenemang i gränsområdet.
 • Antal samverkansprojekt över gränsen.

 • Diagrammet visar att den största delen av finansieringen kommer från Norge, att EU och
  Sverige står för lika stora delar och att det här finns en del på 9% med privat finansiering.


  Tillbaka till framsidan.


  1998-04-29