Interreg Åarjel Saemien.Krav som ställs på Interreg och Mål 6 projekt

Klart mål:
Projektet skall ha en klart definierad målsättning, dvs man skall på förhand veta vad man önskar uppnå med bidraget och kunna visa hur målet skall kunna uppnås.

Tydlig projektbeskrivning: Ansökan bör innehålla enkla och klara beskrivningar, det finns ingen anledning att försöka skriva kanslisvenska. Håll texten kort, utan att för den skull utelämna viktiga punkter Sök gärna hjälp och råd hos andra och låt dem provläsa texten, även den bäste kan råka förbise självklara argument -förutsätt inte att administratören är införstådd med dina lokala förhållanden.

Tänk på att söka den offentliga medfinansieringen på ett så tidigt stadium som möjligt, denna kan ta längre tid att få beviljad än Interreg eller Mål 6-ansökan.
Kontakta därför din hemkommun, Länsstyrelsen / Fylkeskontoret, Landstinget eventuella fonder eller stiftelser.

Tag kontakt med beslutgruppen eller administratören för Interreg Åarjel Sameien med ett första utkast på ansökan, lyssna på eventuella förslag, tycker du att du får dåliga förslag kan det bero på något som administratören missförstått.
Det kan alltså vara du som måste förklara något bättre, och ett skäl att skriva om texten.
Men en bra ansökan är dock inte bara till för administratörerna och beslutsfattarna, utan utgör i sig själv ett bevis för att du är kompetent att driva projektet.
Tag därför och gör så mycket arbete som möjligt själv innan du presenterar ditt förslag. Ta för vana att sätta in alla handlingar i pärmar redan från början, alla handlingar kommer att behövas om projektet blir beviljat.

Ditt projekt måste överensstämma med den målsättning som finns beskriven i häftet Interreg II (Nordens gröna bälte). Kontakta Interreg Åarjel Saemien kontoret i Östersund för att få kopior.

Alla ansökningar måste gälla utvecklingsprojekt som leder till en ny verksamhet -dvs ngt som ej funnits på ort och plats tidigare. (Vissa undantag finns såsom inom renskötseln och sameslöjden.)

Projektet skall vara allmännyttigt och näringslivsfrämjande, der skall gynna alla inom området antingen lokalt eller regionalt. Sådana projekt berättigar till 100 % kostnadstäckning.

Samverkansprojekt, där minst två företag söker medel tillsamman för att utveckla och / eller gynna sin verksamhet. I detta fall beviljas max halva beloppet = 50 %.

När du fått ett förhandsbesked bör man knyta en revisor till projektet, om sådan ej tidigare finnes. Kom ihåg att ta med bokförings och / eller revisorskostnaden i projektet.

Din ansökan riskerar att återremitteras om man saknar information, detta kan undvikas genom att göra en god projektansökan från början.
Om detta inträffar så skall man dock inte se det som ett misslyckande, du kan få en ny chans.

Avslag:

Ansökan kan avslås därför att verksamheten redan finns på orten.

Projektet endast skulle gynna sökanden.

Bidraget skulle riskera att användas som driftsstöd eller förlusttäckning i redan existerande verksamhet.

Projektet avslutats då ansökan behandlas.

Projektet redan har påbörjats kan även vara skäl till avslag, men under vissa förhållanden kan man få ha påbörjat projektet då ansökan sänds in.
(Kontrollera detta med handledare eller personer i beslutgruppen för att undvika onödigt arbete.)

Företag i samverkan kan ej få mer än 800 000 SEK i bidrag, har bidrag inkommit med detta eller högre belopp från andra fonder är detta ett giltigt skäl till ett avslag på ansökan.

Tillbaka till framsidan.

1998-04-29

Dessa sidor gjorda av Boreale.